CANOPY

Masai Clothing Company forpligter sig til at beskytte skovene ved at anvende miljøvenlige tekstiler, papir og emballage

Hos Masai ønsker vi at spille en rolle i den globale indsats for at bevare kloden til de fremtidige generationer. Vi arbejder løbende på at styrke vores klimaindsats og reducere vores miljøeffekt. Vi handler altid med omtanke. Vores kollektioner fremstilles med over 60% træbaserede fibre, og derfor er det særligt vigtigt for os at beskytte klodens skovområder og sikre ansvarlige indkøb af træfibre. Masai gør en dedikeret indsats for at beskytte klodens skove gennem ansvarlige indkøb af tekstiler til vores kollektioner og af papirartikler og emballage.

Certificeret skovbrug

Masai lægger vægt på certificeret og kontrolleret bæredygtigt skovbrug og stærke partnerskaber med troværdige og innovative organisationer.I 2019 trådte Masai ind som medlem af FSC® og blev certificeret som det første danske tøjmærke, og i 2020 har vi etableret de første leverancekæder for viskose via certificeringsordningen FSC Chain of Custody. I 2020 besluttede Masai desuden, at alle vores viskosetekstiler senest i 2022 skal indkøbes via ansvarligt forvaltede skove, der er certificerede via Forest Stewardship Council® (FSC®) certificeringsordningen, hvor FSC-certificerede plantager indgår som en del af løsningen.

Bevaring af gamle skove og truede økosystemer

Som Canopy Partner og FSC-medlem støtter Masai metoder og systemer, der sikrer, at vi i fremtiden ikke skal udnytte træ fra gamle og truede skovområder i cellulosefibermaterialer, emballager eller papirartikler. Vi forpligter os til at påvirke leverancekæderne for at beskytte de gamle og truede skovområder, der stadig er tilbage på kloden, og samtidig sikre levestederne for truede arter. Hvad gør Masai?

 1. Masai samarbejder med Canopy og vores leverandører om fælles og visionære løsninger, der kan beskytte de tilbageværende gamle og truede skove, som fremgår af Forest Mapper
 2. Senest i 2022 skal vores forsyningskæder for viskose og emballager være etableret helt uden fibre fra gamle og truede skove, truede arter og kontroversielle inkøbskilder.
 3. Vi arbejder på at afskaffe indkøb fra: virksomheder, der foretager ulovlige skovfældninger , træplantager etableret efter 1994 ved omlægning eller kultivering af naturskov, skovfældning i strid med oprindelige folkeslags eller samfunds rettigheder eller fra andre kontroversielle leverandører.
 4. Løbende overvåge vores brug af cellulosefibermaterialer, emballager og papir
 5. Forpligte vores leverandører til at ændre deres praksis og evaluerer vores forretningsrelationer med dem, hvis vi konstaterer, at nogle af vores produkter stammer fra gamle og truede skove, leveområder for truede arter eller ulovlig træfældning.

 

 

Fremtiden er mere bæredygtige materialer og næste generation af tekstiler

Masai arbejder på at indføre krav om, at vores leverandører af cellulosematerialer kun anvender miljømæssigt ansvarlige processer og produktionsmetoder i fiberproduktionen, f.eks. LivaEco, EcoVero eller fremstilling i lukkede kredsløb. I 2021 indfører Masai en eksplicit præferenceordning for indkøb af cellulosefibermaterialer med et indhold på mindst 50% af mere bæredygtige og ansvarligt fremstillede fibre. Frem til 2025 har Masai fastsat mål for indkøb af cellulosefibermaterialer, som løbende vil blive evalueret i forhold til nye teknologier til fremstilling af fibre og ny bedste praksis. Masai samarbejder med Canopy, innovative virksomheder og leverandørerne om at fremme udviklingen af næste generations løsninger, papirmaterialer og emballager, så vi reducerer miljø- og samfundsbelastningen, blandt andet via fokus på fibre af restprodukter fra landbruget og genbrug. Vi deltager i forsøg, hvor det er relevant.

Vi anerkender, overholder og værner om menneskerettigheder og samfundenes rettigheder

Som medlem af FSC og Canopy Partner kræver Masai, at leverandørerne overholder FN's menneskerettighedserklæring og anerkender oprindelige folkeslags og landsamfundenes juridiske, traditionsbundne og brugsmæssige rettigheder til deres områder, jord og ressourcer. Vi kræver, at vores leverandører anerkender de oprindelige folkeslags og landsamfundenes ret til at give eller tilbagekalde deres frie, forudgående og informerede samtykke, før nye fældningsrettigheder tildeles eller plantager anlægges. Vi kræver, at vores leverandører løser klager og konflikter og udbedrer krænkelser af menneskerettighederne i en transparent, ansvarlig og acceptabel konfliktløsningsproces.

Pack4Good – Fokus på forbrugsminimering og genbrug

Forbrugsminimering og genbrug af papirartikler og emballager skal prioriteres højt, hvis vi skal beskytte klodens begrænsede skovressourcer. Derudover kan det have positiv indvirkning på omkostningerne. Derfor har Masai allerede indført en bedre praksis og anvender en blanding af genbrugspapirartikler og genbrugsplastemballager, og vi har nedbragt papir- og emballageforbrug, hvor det har været muligt. Masai forpligter sig til forbrugsminimering og genbrug, og vi har formuleret en strategi, så vi over de næste 5 år har fokus på at gentænke emballagerne og implementere næste generations løsninger med vægt på cirkularitet både i vores forsendelser, detailled og e-handelsplatforme. Derudover indfører vi bedste praksis ved at finde og indføre nye innovationer med et cirkulært aspekt.

Bedre miljøkvalitet i papirmaterialer og emballager

Masai samarbejder med Canopy, innovative virksomheder og leverandørerne om at fremme udviklingen af næste generations løsninger, papirmaterialer og emballager, så vi reducerer miljø- og samfundsbelastningen, blandt andet via fokus på fibre af restprodukter fra landbruget og genbrug. Vi anvender Canopys Ecopaper database og The Paper Steps som rettesnor for indkøb af papir og emballage. Masai gør følgende for at reducere miljøeffekten af de papir- og emballagematerialer, vi anvender:

 • Foretage en årlig evaluering af alle vores papirmaterialer og emballageforbrug for at identificere områder, hvor vi kan øge effektiviteten i vores brug af papir, reducere papirmaterialers og emballagers basisvægt og spare penge og ressourcer.
 • Fortrinsvis vælge papirmaterialer og emballager med høj andel af genanvendt materiale, især genbrug af brugt tøj fra forbrugerne med et samlet indhold af genbrugsfibre i papir og emballager på mindst 50% i gennemsnit inden for 2 år
 • Opfordre vores leverandører til løbende at forbedre og udvide tilgængeligheden af genanvendt indhold i papir og emballage
 • Indkøbe emballage og papir fremstillet af alternative fibre såsom strå og andre restprodukter fra landbruget, hvor det er muligt
 • Støtte forskning og udvikling af fremstilling i kommerciel skala af papirmasse, papir og emballager af alternative fibre såsom strå fra hvede og andre alternative fibre, herunder eventuelt deltagelse i forsøg.
 • Hvis det ikke er muligt at anvende genbrugsfibre og alternative fibre af næste generation, skal vi kun indkøbe FSC-certificerede nye fibre til emballager.

Som første valg indkøber vi papir og emballage, der er fremstillet med teknologier såsom klorfri blegning , og vi omlægger til brug af kvitteringer i butikkerne, der er fri for phenol og BPA/BPS på grund af de sundhedsmæssige fordele for både kunder og medarbejdere.

Førende i branchen

Masai ønsker at skabe positive resultater i samarbejde med leverandører, partnere og kunder. I den forbindelse indgår Masai i samarbejde med leverandører, ngo'er og andre interessenter og brands, der samarbejder med Canopy for at beskytte verdens skove og især gamle og truede skovområder, med det formål at skabe løsninger, der reducerer presset på skovene. Vi ønsker også at medvirke til at uddanne og oplyse forbrugerne om disse emner og løsninger i vores markedsføring og kommunikation.

Henrik Steensgaard,
CEO Masai Clothing Company

Fodnoter

1 Gamle og truede skovområder defineres som uberørte skovområder, naturligt sjældne skovtyper, skovområder der nu er sjældne som følge af menneskelig udnyttelse og andre typer skove, som er kritiske for miljøbevarelse og beskyttelse af biodiversitet. Kendetegnende for truede skovområder er: intakte skovlandskaber, tilbageværende skove og genopretning af kerneområder, sammenhængende landskaber, sjældne skovtyper, skove der huser mange arter, skove med mange sjældne og truede arter, skove med højt antal endemiske arter, skove der er leveområde for særlige arter, skove med sjældne miljø- og udviklingsmæssige forhold. De vigtigste truede skovområder globalt er de canadiske og russiske boreale skove, kystregnskove i British Columbia, Alaska og Chile, tropiske skove og tørveområder i Indonesien, Amazonas og Vestafrika. Læs mere om skovområdernes geografiske placering og definitionen af gamle og truede skove på: https://canopyplanet.org/tools/ forestmapper/

2 https://canopyplanet.org/tools/forestmapper/app/

3 Den lovlige skovbrug sikrer, at alle gældende internationale, nationale og lokale love bliver overholdt, herunder lovgivning vedrørende miljø, skovbrug samt lovgivning og traktater om borgerrettigheder

4 Plantager er områder, der primært er tilplantet med ikke-hjemmehørende sorter eller andre kommercielle plantearter. Skove bestående af hjemmehørende sorter kan også være forvaltet som plantager, for eksempel med tilplantning af enkelte sorter, hvor der normalt ville vokse blandet skov, udelukkelse af andre sorter med brug af plantegifte, korte fældningscyklusser, der hindrer den naturlige skovsammensætning og struktur - og andre metoder.

5 Restprodukter fra landbruget er restmaterialer fra fødevareproduktion eller andre processer, som udnyttes for at maksimere fibrenes livscyklus. Fibre, der anvendes til papirfremstilling, kan være stilke, strå og rester fra for eksempel hvede, ris, hørfrø, majs, sorghum, sukkerrør og rug. Hvis en livscyklusanalyse viser miljøfordele, og at konvertering af skovland til målrettede afgrøder ikke er tilfældet, kan kenaf også indgå. Afhængigt af, hvordan materialerne høstes, kan fibrene til tekstilfremstilling indeholde hør, soja, sukkerrrør og hamp. (Restprodukter fra landbruget stammer ikke fra målrettede afgrøder, der erstatter skove eller fødevareafgrøder).

6 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

7 Miljøvenlige kilder til tekstilfibre er: • Genanvendte fibre fra brugt tøj • Genanvendte fibre fra tøj, der ikke har været i omsætning • Restprodukter fra landbruget (se definition herunder) • Fibre fra FSC-certificeret produktion (ikke-kontrolleret træ fra kontrolleret træproduktion)

8 Paper Task Force Report og Environmental Paper Network Paper Calculator. “Det videnskabelige grundlag for konklusionerne er en analyse udarbejdet af Paper Task Force i et forskningsprojekt over tre år på initiativ af Environmental Defense og med deltagelse af Duke University, Johnson & Johnson, McDonald's, Prudential Insurance og Time Inc. The Paper Task Force undersøgte miljøeffekten i hele papirets livscyklus, herunder økonomi og funktion på tværs af papirtyper. Resultaterne er blevet gennemgået af andre forskere, undervisere, miljøeksperter og repræsentanter for myndigheder og erhvervsliv."

9 Unbleached, Process Chlorine Free (PCF) og Totally Chlorine Free (TCF) foretrækkes med ECF som minimum.

10 https://www.greenamerica.org/report-skip-the-slip

FSC

Masai blev i efteråret 2019 FSC®-certificeret som det første danske modebrand. Det betyder, at du nu kan købe tøj hos Masai, hvor viskosen kommer fra træfibre fra kontrollerede kilder og fra bæredygtig og ansvarlig skovbrug med respekt for biodiversitet og skovens lokalbefolkning.

Læs mere