VERDENSMÅL 6

“6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt."

Kemikalier er et vigtigt fokusområde i tekstilbranchen. Udførlig kortlægning og risikovurdering, nye teknologier og forbedrede processer er nødvendige for, at branchen kan lykkes med bedre praksis inden for dette område. EU’s kemikalielovgivning, REACH, har i mange år været en integreret del af Masais Code of Conduct, og i 2019 indledte Masai arbejdet med at skærpe vores kemikalierestriktioner yderligere samt udbygge vores testprogram.

Kemikalie- og affaldshåndtering vil fortsat være et primært fokusområde for Masai frem mod 2030.

VERDENSMÅL 12

“12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer."

“12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet."

“12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug."


Bæredygtig produktion indebærer ansvarlig brug af naturressourcer, eliminering af giftige stoffer i produktionen og af udledning af affald og forurenende stoffer i løbet af et produkts livscyklus. Det handler om at træffe ansvarlige og bevidste valg og tænke kredsløb og livscyklus ind i vores produkter og processer.

Masais mål er at sikre, at vores tøj fremstilles, transporteres, sælges og bruges på den mest bæredygtige måde. Vi støtter vores leverandører i at implementere en bred vifte af mere bæredygtige løsninger og initiativer, og vi opfordrer til ansvarligt forbrug ved at guide vores kunder til korrekt pleje og brug, herunder genbrug for at forlænge tøjets livscyklus.

VERDENSMÅL 15

“15.2 Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set."

Viskose er den vigtigste fiber i Masais kollektioner, og vi har et ansvar for at sikre, at fibrene kommer fra ansvarlige kilder. Derfor indgik Masai i 2019 i et partnerskab med FSC® Danmark. Med en FSC® Chain of Custody-certificering kan vi sikre komplet sporbarhed af vores viskosefibre og dokumentere, at de stammer fra en bæredygtig kilde. FSC®-standarderne for ansvarlig skovforvaltning er en række strenge krav, der stilles for at forebygge skovrydning, undgå skovødelæggelser og fastholde biodiversiteten samt økosystemets funktioner.

FSC®-C152037

VERDENSMÅL 17

"En succesfuld dagsorden for bæredygtig udvikling kræver partnerskaber mellem regeringer, den private sektor og civilsamfundet. Sådanne inkluderende partnerskaber, der er bygget på principper og værdier, en fælles vision og fælles mål, som sætter mennesker og planeten i centrum, er nødvendige på globalt, regionalt, nationalt og lokalt niveau."

Som fremhævet af FN ovenfor støtter Masai idéen om både lokale og internationale partnerskaber, partnerskaber på tværs af brancher, virksomheder, organisationer og statslige institutioner, deling af teknologi og viden samt kapacitetsopbygning gennem forsyningskæderne. Arbejdet mod en mere bæredygtig verden i 2030 må og skal være en fælles indsats af os alle.