VORES 5 MÅL

©UN Photo/Eskinder Debebe

Efter en grundig gennemgang af alle 17 verdensmål, deres målsætninger og pejlemærker har vi hos Masai valgt disse fem mål som vores primære fokus – mål 5, mål 6, mål 12, mål 15 og mål 17. De første fire mål repræsenterer områder, hvor vi potentielt har den største negative indvirkning på vores omgivelser, og det er derfor også de områder, hvor vi har den største mulighed for at gennemføre en reel og meningsfuld forbedring. Mål 5 er vigtigt for os, da kvinder spiller en central rolle på alle niveauer af vores værdikæde og vores organisation. Det sidste mål giver mening for os, da vi anerkender denne udfordrings vidtrækkende omfang, og ingen virksomhed, intet land og intet menneske er i stand til at gennemføre den nødvendige forandring alene. Vi har brug for tætte og innovative partnerskaber for at opnå resultater

 

VERDENSMÅL 5
“5.1 Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.
”5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Masai blev medstiftet af en kvinde, drives af kvinder, laves af kvinder og designes til kvinder. Kvinder spiller en central og aktiv rolle i Masais forretning, og vi er stolte af at have ambitiøse og talentfulde kvinder på alle niveauer af organisationen og i vores værdikæde.
I 2020 gik Masai sammen med UN Women og Amfori for at implementere og fremme Women’s Empowerment Principles (WEPs). WEPs er et vejledende værdisæt for virksomheder med henblik på at fremme ligestilling mellem kønnene og kvinders indflydelse på arbejdspladsen, i erhvervslivet og i samfundet. Principperne, der er etableret i samarbejde mellem FNs Global Compact og UN Women, trækker på internationale arbejdstager- og menneskerettigheder og bygger helt grundlæggende på en anerkendelse af den indflydelse og det medansvar, som virksomheder har for ligestilling mellem kønnene.

 
© Globalgoals.org

VERDENSMÅL 6
“6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.”

Kemikalier er et vigtigt fokusområde i tekstilbranchen. Udførlig kortlægning og risikovurdering, nye teknologier og forbedrede processer er nødvendige for, at branchen kan lykkes med bedre praksis inden for dette område. EU’s kemikalielovgivning, REACH, har i mange år været en integreret del af Masais Code of Conduct, og i 2019 indledte Masai arbejdet med at skærpe vores kemikalierestriktioner yderligere samt udbygge vores testprogram. Kemikalie- og affaldshåndtering vil fortsat være et primært fokusområde for Masai frem mod 2030.

VERDENSMÅL 12
“12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.”
“12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.”
“12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

Bæredygtig produktion indebærer ansvarlig brug af naturressourcer, eliminering af giftige stoffer i produktionen og af udledning af affald og forurenende stoffer i løbet af et produkts livscyklus. Det handler om at træffe ansvarlige og bevidste valg og tænke kredsløb og livscyklus ind i vores produkter og processer. Masais mål er at sikre, at vores tøj fremstilles, transporteres, sælges og bruges på den mest bæredygtige måde. Vi støtter vores leverandører i at implementere en bred vifte af mere bæredygtige løsninger og initiativer, og vi opfordrer til ansvarligt forbrug ved at guide vores kunder til korrekt pleje og brug, herunder genbrug for at forlænge tøjets livscyklus.

 
©UN Photo/Olga Lavrushko

VERDENSMÅL 15
“15.2 Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set.”

Viskose er den vigtigste fiber i Masais kollektioner, og vi har et ansvar for at sikre, at fibrene kommer fra ansvarlige kilder. Derfor indgik Masai i 2019 i et partnerskab med FSC® Danmark. Med en FSC® Chain of Custody-certificering kan vi sikre komplet sporbarhed af vores viskosefibre og dokumentere, at de stammer fra en bæredygtig kilde. FSC®-standarderne for ansvarlig skovforvaltning er en række strenge krav, der stilles for at forebygge skovrydning, undgå skovødelæggelser og fastholde biodiversiteten samt økosystemets funktioner.
FSC®-C152037


VERDENSMÅL 17
”En succesfuld dagsorden for bæredygtig udvikling kræver partnerskaber mellem regeringer, den private sektor og civilsamfundet. Sådanne inkluderende partnerskaber, der er bygget på principper og værdier, en fælles vision og fælles mål, som sætter mennesker og planeten i centrum, er nødvendige på globalt, regionalt, nationalt og lokalt niveau.”

Som fremhævet af FN ovenfor støtter Masai idéen om både lokale og internationale partnerskaber, partnerskaber på tværs af brancher, virksomheder, organisationer og statslige institutioner, deling af teknologi og viden samt kapacitetsopbygning gennem forsyningskæderne. Arbejdet mod en mere bæredygtig verden i 2030 må og skal være en fælles indsats af os alle

FSC

Masai blev i efteråret 2019 FSC®-certificeret som det første danske modebrand. Det betyder, at du nu kan købe tøj hos Masai, hvor viskosen kommer fra træfibre fra kontrollerede kilder og fra bæredygtig og ansvarlig skovbrug med respekt for biodiversitet og skovens lokalbefolkning..

Læs mere